Algemene voorwaarden Vintage Venue

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder: Consument:
Onder klant wordt verstaan ​​iedere bezoeker van de winkel, natuurlijke persoon of rechtspersoon die via VintageVenue.nl een bestelling plaatst.
Dag: kalenderdag;
Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afname in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie aan hem persoonlijk op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wachttijd van de overeenkomst te zien. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke transacties, deze zijn altijd bindend en bevatten een betalingsverplichting;
Ondernemer: de natuurlijke of legale producten en/of diensten op afstand aan de consument; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Vintage Venue
Dr. Ahaushof 88
5042EL Tilburg
Telefoon: +31 6 24410292 (bereikbaar van maandag t/m zondag van 09 tot 21 uur).
WhatsApp: +31 6 24410292 (bereikbaar 24/7).
Email: info@vintagevenue.nl
Kvk: 82665478
BTW: NL003714178B29
Bankrekeningnummer: NL61KNAB0407234101 t.n.v. Vintage Venue
BIC/SWIFT: KNABNL2H

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop VintageVenue.nl.
3.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven
3.4 Situaties die niet in deze voorwaarden geregeld zijn, te beoordelen ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen te worden uitgelegd “naar de geest van deze voorwaarden.
3.6 Vintage Venue behoudt zich het recht voor om het recht op deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 4 Geheimhouding

4.1 De door de klant verstrekte informatie zal door Vintage Venue vertrouwelijk worden behandeld. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Artikel 5 Het aanbod

5.1 Vintage Venue verkoopt voornamelijk gebruikte artikelen (vintage, tweedehands), dit sluit elk gebruik niet uit. Zonder om verdere informatie te vragen, gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt. We proberen het product zo zorgvuldig mogelijk weer te geven en op de foto’s te laten zien in welke staat het product op dat moment is. Als je het op prijs stelt dat we de goederen bij je afleveren, raden we je aan om het product eerst te bekijken. Dit zorgt ervoor dat de staat van het product aan uw verwachtingen voldoet.
5.2 Informatie, omschrijving, foto’s/afbeeldingen, telefonische of per e-mail verstrekte mededelingen door Vintage Venue omtrent het aanbod zullen zo nauwkeurig mogelijk zijn. Vintage Venue garandeert niet dat alle informatie over de producten consistent is. Eventuele afwijkingen komen niet in aanmerking voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product volledig afwijkt van de informatie op de website, zal Vintage Venue passende maatregelen nemen om de klant tegemoet te komen.
5.3 Vintage Venue verkoopt verlichting (lampen) vaak met de originele bedrading die niet altijd voldoet aan de huidige regelgeving/normen. Vintage Venue raadt aan om voor gebruik een elektricien te raadplegen. Vintage Venue verkoopt vintage lampen zonder gloeilamp.
5.4 Vintage Venue kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.5 Producten kunnen na bestelling niet direct van de site worden verwijderd. Het kan dus voorkomen dat een product tegelijkertijd door twee klanten wordt besteld/aangevraagd. Als dit gebeurt, wordt het verkocht aan de persoon bij wie het product het eerst is besteld.

Artikel 6 Prijzen & betalingen

Artikel 6 Prijzen & betaling
6.1 Alle prijzen van Vintage Venue zijn uitgedrukt in euro’s. Alle prijzen zijn exclusief verzending of bezorging.
6.2 Circa 99% van de aangeboden Vintage Venue artikelen zijn marge artikelen (dus geen BTW producten) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt geen BTW vermeld op de factuur. BTW is niet aftrekbaar.
6.3 Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaald via de website van Vintage Venue: – Contante betaling bij afhalen van de bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant, maar dient na de bestelling binnen 7 dagen te gebeuren) – Betaling vooraf per bankoverschrijving; de klant maakt het bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekeningnummer (IBAN): NL61KNAB0407234101 t.n.v. Vintage Venue, onder vermelding van het SKU-productnummer en een korte omschrijving van het artikel. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen dient het verschuldigde bedrag op de betreffende bankrekening te zijn bijgeschreven. Na deze periode wordt het contract automatisch beëindigd door Vintage Venue. – Directe betaling via Ideal of Bancontact.
6.4 Het bestelde product kan pas worden afgehaald of bezorgd als het gehele bedrag is bijgeschreven op bovenvermelde bankrekening van Vintage Venue. Afhalen is ook mogelijk door contant te betalen bij het afhalen van uw artikel in onze showroom/magazijn. Zodra een artikel is besteld, wordt dit artikel voor u gereserveerd. U dient het product dan wel binnen 7 dagen op te halen.
6.5 Vintage Venue behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften is.
6.6 Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de periode die op de website staat vermeld bij die aanbieding.
6.7 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor eventuele omzetkosten, belastingen en/of heffingen.
6.8 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van type- en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typefouten is Vintage Venue niet verplicht het product te leveren volgens de foutieve prijs.
6.9 Tenzij anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen.
6.10 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden.
6.11 In geval van schuld van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de gemaakte redelijke kosten aan de consument in rekening te brengen.

Artikel 7 Levering

7.1 Het ophalen van de goederen geschiedt uitsluitend op afspraak, dit geschiedt in overleg met Vintage Venue. Indien u een product in de winkel koopt dat u wenst af te halen in onze showroom/magazijn dient u dit product binnen 7 dagen op te halen.
7.2 Voor bestellingen met bezorging dient u eerst contact met ons op te nemen voor de bezorgkosten. We kunnen internationale verzending verzorgen.
7.3 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Vintage Venue kenbaar maakt.
7.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Artikel 8 Retour & herroepingsrecht

8.1 Bij aankoop van producten via de webshop kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Dit herroepingsrecht is officieel bij wet niet van toepassing op zakelijke transacties of opdrachten, deze zijn altijd bindend en houden een betalingsverplichting in.
8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate of het gebruik dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Vintage Venue behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant zijn gebruikt of beschadigd.
8.3 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit te doen binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te zenden. De consument dient te bewijzen dat de goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
8.4 Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde onbekende termijn gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk. Product is niet teruggekomen bij de ondernemer, de koop is een feit.
8.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending in rekening.
8.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit gebeurt alleen als het product al is terugontvangen door de handelaar.
8.7 Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien producten op maat worden gemaakt.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 De Klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie, afbeeldingen/foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de website of de promotie daarvan berusten bij Vintage Venue. Foto’s, afbeeldingen van Vintage Venue mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien één of beide partijen verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
10.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 Schadevergoeding

11.1 Vintage Venue kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade aan haar opzet of nalatigheid die is toe te rekenen aan of is veroorzaakt door omstandigheden die voor haar risico komen.
11.2 Vintage Venue is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor schade die het gevolg is van misbruik of defect door het ter beschikking stellen van een Vintage Venue.

Artikel 12 Overeenkomst

12.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging vanuit een e-mail van de klant is verzonden naar een voor de overeenkomst opgegeven e-mailadres of zo spoedig mogelijk via e-mail of telefoon door de klant. Zodra de bestelling is bevestigd via een van deze media, hebben de klant en Vintage Venue een geldige overeenkomst. Dit geldt hier, voor zover de wet dat toestaat, als een vermoeden van bewijs.
12.2 Alleen bestellingen met duidelijk aangegeven naam, adres en telefoonnummer worden door Vintage Venue in behandeling genomen.
12.3 Gereserveerde artikelen worden maximaal 7 dagen vastgehouden. Na deze 7 dagen worden gereserveerde artikelen weer te koop aangeboden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen van het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 13 Conformiteit en Garantie

13.1 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen binnen één dag na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland.
14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.